Бүрдүүлэх материал

Мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн сургалтанд бүртгүүлэгчдийн бүрдүүлэх материалыг ТАТАХ

Автотээврийн байгууллагын удирдах ажилтан, тээвэр зохион байгуулагчийн сургалтанд бүртгүүлэгчдийн бүрдүүлэх материалыг татах

Тээврийн хэрэгслийн шалгах механикийг мэргэшүүлэх сургалтад бүртгүүлэгчдийн бүрдүүлэх материал татах

ТИР горимоор тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч менежерийн сургалтанд бүртгүүлэгчдийн бүрдүүлэх материалыг татах