2018 оны зөвшөөрөл олголтын статистик мэдээлэл

2019-02-27


 

Зөвшөөрлийн бичиг олголт,  ашиглалтын мэдээ / сараар /

Сарууд

           Зөвшөөрлийн бичгийн тоо

Нийт

ОХУ

Киргиз

Түрк

Беларусь

Казахстан

Латви

Украйн

Польш

Грузин

Словак

Зорчигч

дүн

Ачаа

3-дагч орон

Ачаа

Ачаа

зорчигч

Ачаа

Зорчигч

Ачаа

Зорчигч

Ачаа

Ачаа

Ачаа

Ачаа

Ачаа

8-15 суудалтай

15-24 суудалтай

24-дээш

1 сар

 

3

4

7

42

3

 

4

 

22

 

2

 

 

 

 

 

 

        80

2 сар

52

12

28

92

247

 

 

 

 

4

10

3

 

 

 

 

 

 

     356

3 сар

60

13

69

142

405

5

 

 

 

31

3

5

 

 

 

 

 

 

     591

4 сар

63

14

49

126

336

8

 

 

 

14

7

1

 

 

 

 

 

 

     492

5 сар

80

33

104

217

433

1

 

 

 

26

3

4

 

 

 

 

 

 

     684

6 сар

115

56

260

431

489

2

 

 

 

36

 

6

 

4

 

 

 

 

     968

7 сар

247

77

275

599

356

2

 

2

 

27

 

5

 

 

13

3

4

 

  1,011

8 сар

159

40

193

392

434

6

 

 

 

16

 

 

 

 

1

7

 

 

     856

9 сар

108

24

102

234

366

52

 

 

 

33

 

2

 

 

2

4

 

 

     693

10 сар

79

24

101

204

494

3

 

 

 

24

 

4

 

2

3

4

 

 

     738

11сар

46

14

74

134

418

5

 

 

 

30

 

 

 

1

2

8

 

1

     599

12 сар

61

19

93

173

380

16

 

 

 

16

 

1

 

 

 

 

 

 

     586

ДҮН

         1,070

           329

     1,352

  2,751

   4,400

       103

 

       6

 

   279

         23

      33

 

        7

        21

       26

           4

          1

  7,654

 

Зөвшөөрлийн бичгийн  олголт, ашиглалтын мэдээ /  Боомтоор / 

 

Боомтууд

           Зөвшөөрлийн бичгийн тоо

Нийт

ОХУ

 

Киргиз

Түрк

Беларусь

Казахстан

Латви

Украйн

Польш

Грузин

Словак

Зорчигч

дүн

Ачаа

3-дагч орон

Ачаа

Ачаа

зорчигч

Ачаа

Ачаа

Зорчигч

Ачаа

Зорчигч

Ачаа

Ачаа

Ачаа

Ачаа

8-15 суудалтай

15-24 суудалтай

24-дээш

1

Алтанбулаг

357

329

1352

2038

3941

103

 

6

 

279

4

 

7

 

21

26

4

1

   6,430

2

Цагааннуур

586

 

 

586

217

 

 

 

 

 

31

24

 

 

 

 

 

 

       858

3

Хандгайт

24

 

 

24

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       116

4

 Ханх

18

 

 

18

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       104

5

Арцсуурь

28

 

 

28

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          70

6

Ульхан

22

 

 

22

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          33

7

Эрээнцав

40

 

 

40

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          43

Ерөнхий дүн

1,075

329

1,352

2,756

4,392

103

-  

6

             -  

279

35

24

7

 

21

26

4

1

   7,654

Хамтран ажилладаг байгууллагууд