Европын улсуудаар автотээврээр олон улсын тээвэрлэлт гүйцэтгэхэд анхаарах зүйлс