ТИР ГОРИМООР ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ АЖ АХУЙН НЭГЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

  1. Олон улсын тээвэрлэлт гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх
  2. Санхүүгийн бүрэн чадавхтай байх
  3. ТИР конвенцыг хэрэглэх бүрэн мэдлэгтэй байх /байгууллагын захирал эсвэл менежер, тээврийн хэрэгсэл бүрд хоёр жолооч ТИР-ийн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх/
  4. Гаалийн асуудлаар урьд өмнө зөрчил, дутагдал гаргаагүй байх
  5. Татварын асуудлаар урьд өмнө зөрчил, дутагдал гаргаагүй байх
  6. Холбооны “жинхэнэ” гишүүн байх
  7. Хамгийн багадаа нэг нь нөгөөгөө нөхөх, ачих хэсэг нь гаалийн битүүмжлэл, лац, ломбо тавих боломжтой, стандартын шаардлага хангасан, өөрийн өмчлөлийн 2 тээврийн хэрэгсэлтэй байх

—о0о—