Бага хурлаас УИХурал, Засгийн газарт хүргүүлэх шаардлага