ТЭЭВЭРЧДИЙН АНХААРАЛД!!!

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/24 тушаалаар батлагдсан Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрмийн 8.7 дахь заалтын дагуу 2023.05.15 өдрөөс эхлэн улс хоорондын ачаа тээвэрлэлт гүйцэтгэх зөвшөөрлийн бичгийг зөвхөн тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тэдгээрийн туслан гүйцэтгэгчээр эсвэл тээврийн хэрэгслээ түрээсээр ашиглуулж буй хувиараа тээвэр эрхлэгч нарын тээврийн хэрэгсэлд гэрээг үндэслэн олгох болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.

МАТНХолбоо
2023.05.12