Тээвэрлэлт гүйцэтгэхдээ хаягийн дардас ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд