МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

Зам Тээврийн Ажиллагсадын Мэргэжлийн боловсролын Институт

“Удирдах ажилтан, тээвэр зохион байгуулагч” -ийн мэргэшүүлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулна.

Бүрдүүлэх материал татаж авах