ЗТАМБИнститутын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө

Зам тээврийн ажиллагсдын мэргэжлийн боловсролын институтын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө

Д/д

Д/д

Сургалтын төрөл

Нийт тоо

Сургалт зохион байгуулах хугацаа

Эхлэх

Дуусах

1

Мэргэшсэн, зөвлөх инженер

5

03 сарын 12
04 сарын 23
05 сарын 28
09 сарын 10
11 сарын 12

03 сарын 30
05 сарын 11
06 сарын 15
09 сарын 28
11 сарын 30

2

Удирдах ажилтан, тээвэр зохион байгуулагч

4

01 сарын 15
04 сарын 02
08 сарын 13
10 сарын 08

02 сарын 02
04 сарын 13
08 сарын 24
10 сарын 19

3

ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч, менежер

15

03 сарын 27
04 сарын 09
04 сарын 17
05 сарын 15
05 сарын 22
06 сарын 19
06 сарын 26
07 сарын 03
08 сарын 07
09 сарын 04
10 сарын 02
10 сарын 30
11 сарын 06
12 сарын 04
12 сарын 18

03 сарын 29
04 сарын 11
04 сарын 19
05 сарын 17
05 сарын 24
06 сарын 21
06 сарын 28
07 сарын 05
08 сарын 09
09 сарын 06
10 сарын 04
11 сарын 01
11 сарын 08
12 сарын 06
12 сарын 20

Зам тээврийн ажиллагсдын мэргэжлийн боловсролын институт. 2018 он