ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ НЭВТРҮҮЛДЭГ МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН БООМТУУД

ТИР КОНВЕНЦИЙН ХҮРЭЭНД БАРААГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ТЭЭВЭРЛЭХЭД МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ

1. Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар

2. Дархан-Уул аймаг дахь Гаалийн хороо

3. Орхон аймаг дахь Гаалийн хороо

4. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар дахь Гаалийн газар

5. Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг дахь Гаалийн салбар

6. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд дахь Гаалийн газар

7. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий дахь Гаалийн хороо

8. Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур дахь Гаалийн салбар

9. Дорнод аймгийн Чойбалсан дахь Гаалийн газар

10. Дорнод аймгийн Эрээнцав дахь Гаалийн салбар

11. Ховд аймгийн Ховд дахь Гаалийн газар

12. Ховд аймгийн Булган дахь Гаалийн салбар (зөвхөн Булган боомтод)

13. Увс аймгийн Улаангом дахь Гаалийн газар

14. Увс аймгийн Боршоо дахь Гаалийн салбар

—-оОо—-

ТИР КОНВЕНЦИЙН ХҮРЭЭНД БАРААГ  ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ТЭЭВЭРЛЭХЭД МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ  ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

1. Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг дахь Гаалийн салбар

2. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд дахь Гаалийн газар

3. Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур дахь Гаалийн салбар

4. Дорнод аймгийн Эрээнцав дахь Гаалийн салбар

5. Ховд аймгийн Булган дахь Гаалийн салбар (зөвхөн Булган боомтод)

6. Увс аймгийн Боршоо дахь Гаалийн салбар

—оОо—