МОНГОЛЫН АВТОТЭЭВЭРЧДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНООС ОЛГОЖ БУЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧГҮҮД

УЛС ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧГИЙН ТАЙЛБАР ХҮЧИНТЭЙ
ХУГАЦАА
ТӨРӨЛ ЗОРИУЛАЛТ
1 ОХУ Ачаа тээврийн Монгол Улс, ОХУ улсын хооронд хийх тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 1996 онд байгуулсан Тухайн ондоо
ОХУ-аар дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтэд
Зорчигч тээврийн Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд хийх байнгын бус зорчигч тээвэрлэлтэд
З-дагч орны ОХУ-аас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас ОХУ руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
2 БНКазахстан Ачаа тээврийн Монгол Улс, Казахстан Улсын хооронд хийх тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 1993 онд байгуулсан Тухайн ондоо
Казахстан Улсын нутгаар дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтэд
Зорчигч тээврийн Монгол  улс,  Казахстан улсын хооронд хийх байнгын бус зорчигч тээвэрлэлтэд
3 БНБеларусь Зорчигч тээврийн Монгол Улс,  Беларусь Улсын хооронд хийх байнгын бус зорчигч тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн  харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2003 онд байгуулсан Дараа оны 1-р сарыг дуустал
Ачаа тээврийн Монгол Улс, Беларуь Улсын хооронд хийх тээвэрлэлтэд
Беларусийн нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтэд
Беларусь Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Беларусь Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
4 БНТурк Ачаа тээврийн Монгол Улс, Турк Улсын хооронд хийх тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2002 онд байгуулсан Дараа оны 1-р сарыг дуустал
Турк Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтэд
Турк Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Турк Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
5 Украин Ачаа тээврийн Монгол Улс, Украин Улсын  хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 1995 онд байгуулсан Дараа оны 1-р сарыг дуустал
Украин Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд
6 БНЛатви Ачаа тээврийн  Монгол Улс, Латви Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2014 онд байгуулсан. Латви улсын хувьд дамжин өнгөрөх тээвэр нь лебиралчлагдсан тул зөвшөөрлийн бичиг шаарддаггүй. Дараа оны 1-р сарыг дуустал
Латви Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Латви Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
7 БНКиргиз Ачаа тээврийн Монгол Улс, Киргиз Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2004 онд байгуулсан Тухайн ондоо
Киргиз Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд
8 Унгар Ачаа тээврийн Монгол Улс, Унгар Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2018 онд байгуулсан Дараа оны 1-р сарыг дуустал
Унгар Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд
3-дагч орны Унгар Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Унгар Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
9 Гүрж Ачаа тээврийн Монгол Улс, Гүрж Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд Тус улсуудтай Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээргүй ч талууд харилцан тохиролцож тодорхой тооны зөвшөөрлийн бичгүүдийг солилцсон Тухайн ондоо
Гүрж улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд
3-дагч орны Гүрж Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Гүрж Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
10 БНПольш Ачаа Монгол Улс, Польш Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд Тухайн ондоо
тээврийн Польш Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд
3-дагч орны Польш Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Польш Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
11 БНСловак Ачаа тээврийн Монгол Улс, Словак Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд Дараа оны 1-р сарыг дуустал
Словак Улсын нутгаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд
12 Чех Ачаа тээврийн Монгол Улс, Чех Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд Дараа оны 1-р сарыг дуустал
Чех Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Чех Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
13 БНМолдав 2-догч/дамжин өнгөрөх Монгол Улс, Молдав Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд Дараа оны 1-р сарыг дуустал
3-дагч орны Молдав Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Молдав Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
14 БНЛитва Ачаа тээврийн Литва Улсын нутгаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2019 онд байгуулсан Тухайн ондоо
2-догч орны Монгол Улс, Литва Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд
З-дагч орны Литва Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Литва Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд
15 БНСловени Ачаа тээврийн Словени Улсын нутгаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2021 онд байгуулсан Тухайн ондоо
2-догч орны Монгол Улс, Словени Улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд
З-дагч орны Словени Улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Словени Улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд