МОНГОЛЫН АВТОТЭЭВЭРЧДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНООС ОЛГОЖ БУЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧГҮҮД

МОНГОЛЫН АВТОТЭЭВЭРЧДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНООС

ОЛГОЖ БУЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧГИЙН ТӨРЛҮҮД

УЛС

ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧГИЙН

ТАЙЛБАР

ТӨРӨЛ

ЗОРИУЛАЛТ

1

ОХУ

Ачаа тээврийн

·   Монгол,  ОХУ улсын хооронд хийх тээвэрлэлтэд

·   ОХУ-аар дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтэд

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 1996 онд байгуулсан

Зорчигч тээврийн

·   Монгол улс, ОХУ-ын хооронд хийх байнгын бус зорчигч тээвэрлэлтэд

З-дагч орны

·   ОХУ-аас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас ОХУ руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд

2

БНКазахстан

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Казахстан улсын хооронд хийх тээвэрлэлтэд

·   Казахстан улсын нутгаар дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтэд

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 1993 онд байгуулсан

Зорчигч тээврийн

·   Монгол  улс,  Казахстан улсын хооронд хийх байнгын бус зорчигч тээвэрлэлтэд

3

БНБеларусь

Зорчигч тээврийн

·   Монгол улс,  Беларусь улсын хооронд хийх байнгын бус зорчигч тээвэрлэлтэд Олон улсын автотээврийн  харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2003 онд байгуулсан

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Беларуь улсын хооронд хийх тээвэрлэлтэд

·   Беларусийн нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтэд

·   Беларусь улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Беларусь улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд

4

БНТурк

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Турк улсын хооронд хийх тээвэрлэлтэд

·   Турк улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтэд

·   Турк улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Турк улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2002 онд байгуулсан

5

Украин

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Украин улсын  хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд

·   Украин улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 1995 онд байгуулсан

6

БНЛатви

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Латви улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд

·   Латви улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Латви улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2014 онд байгуулсан. Латви улсын хувьд дамжин өнгөрөх тээвэр нь лебиралчлагдсан тул зөвшөөрлийн бичиг шаарддаггүй.

7

БНКиргиз

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Киргиз улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд

·   Киргиз улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2004 онд байгуулсан

8

Унгар

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Унгар улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд

·   Унгар улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд

Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2018 онд байгуулсан

3-дагч орны

·   Унгар улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Унгар улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд

9

Гүрж

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Гүрж улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд

·   Гүрж улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд

Тус улсуудтай Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээргүй ч талууд харилцан тохиролцож тодорхой тооны зөвшөөрлийн бичгүүдийг солилцсон

3-дагч орны

·   Гүрж улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Гүрж улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд

10

БНПольш

Ачаа

тээврийн

·   Монгол улс, Польш улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд

·   Польш улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд

3-дагч оны

·   Польш улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Польш улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд

11

БНСловак

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Словак улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд

·   Словак улсын нутгаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэлтэд

12

Чех

Ачаа тээврийн

·   Монгол улс, Чех улсын хооронд хийх ачаа тээвэрлэлтэд

·   Чех улсаас 3-дагч улс руу эсвэл 3-дагч улсаас Чех улс руу хийх ачаа тээвэрлэлтэд

Үүнээс гадна Монгол улс БНХАУ, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улстай Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээртэй бөгөөд БНАСАУ-тай зөвшөөрлийн бичиг солилцдоггүй, харин БНХАУ-тай солилцдог зөвшөөрлийн бичгийг “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ олгодог. Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улстай зөвшөөрлийн бичиг шаардахгүйгээр харилцан тээвэрлэлт гүйцэтгэж байхаар тохиролцсон болно.