ТИР ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ТИР ГОРИМООР ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН НЭР

1

Албан хүсэлт

2

Компанийн танилцуулга

3

Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг эх хувийн хамт

4

Компанийн хүчин төгөлдөр дүрмийн хуулбар

5

Компанийн удирдлага /Ерөнхий захирал эсвэл Гүйцэтгэх захирал/-ын гадаад паспортын хуулбар

6

Харьяалах татварын байгууллагын тодорхойлолт

7

Гаалийн ерөнхий газраас гаалийн хууль, тогтоомжийн зөрчилтэй эсэх тодорхойлолт;

8

Компанийн сүүлийн улирлын санхүүгийн баталгаажсан тайлан

9

ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслийн жагсаалт, тэдгээрийн гэрчилгээний хуулбар;

10

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудас

11

ТИР горимын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны ерөнхий журмын хоёрдугаар хавсралтад заасан загварын дагуу А4 хэмжээтэй цаасан дээр хэвлүүлсэн тээврийн хэрэгслийн ачаа ачих, лац ломбо тавих хэсгийн өнгөт зураг

12

Олон улсын тээвэрлэлт гүйцэтгэж байсан туршлагыг нотлох баримт

13

Жолооч, менежерийн ТИР-ийн гэрчилгээний хуулбар

Холбооноос олгож буй 6 хуудастай нэг ТИР дэвтрийн үнэ – 150$

—–о0о—–