2020 оны сургалтын төлөвлөгөө

Зам, тээврийн ажиллагсдын мэргэжлийн боловсролын институтын 2020 оны сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтын нэр

Сургалт зохион байгуулах хугацаа

“ТИР горимоор тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч, менежер”-ийн сургалт 1 сарын 28-29 өдрүүдэд
2 сарын 11-12 өдрүүдэд
4 сарын 2-3 өдрүүдэд
5 сарын 19-20 өдрүүдэд
8 сарын 18-19 өдрүүдэд
9 сарын 22-23 өдрүүдэд
10 сарын 6-7 өдрүүдэд
11 сарын 3-4 өдрүүдэд
12 сарын 8-9 өдрүүдэд
“Удирдах ажилтан, тээвэр зохион байгуулагч”-ийн сургалт 1 сарын 30-2 сарын 7 нд
4 сарын 6-11 өдрүүдэд
5 сарын 25-29 өдрүүдэд10 сарын 19-23 өдрүүдэд
“Зөвлөх мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох” сургалт 1 сарын 15-27 өдрүүдэд
3 сарын 9-20 өдрүүдэд
4 сарын 20-27 өдрүүдэд
5 сарын 5-18 өдрүүдэд
6 сарын 8-19 өдрүүдэд
9 сарын 7-18 өдрүүдэд
11 сарын 9-20 өдрүүдэд
“Аюултай ачаа”-ны сургалт 6 сарын 3-5 өдрүүдэд
10 сарын 28-30 өдрүүдэд
“Жолоочийн ажил амралтын горим – Тахограф” сургалт 8 сарын 27-28 өдрүүдэд

—–о0о—–