ТЭЭВЭРЧДИЙН АНХААРАЛД

ТЭЭВЭРЧДИЙН АНХААРАЛД

ОХУ-ын улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын тээвэрлэгч тээвэрлэлт гүйцэтгэх явцдаа зөрчил гаргасан тохиолдолд тухайн зөрчилтэй холбогдуулан оногдуулсан торгуулийг төлөх хүртэл тээврийн хэрэгслийг ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээс гаргахгүй байхаар шийдвэрлэсэн байна.

Хэрэв тухайн тээврийн хэрэгслээр өмнө нь ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт тээвэрлэлт гүйцэтгэх явцдаа замын хөдөлгөөнтэй холбоотой зөрчил гаргасан нь тогтоогдвол мөн холбогдох торгуулийг төлсний дараа ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээс гарах боломжтой болох юм.

Иймээс тээвэрлэлт гүйцэтгэхдээ холбогдох дүрэм журмын мөрдөж ажиллахыг хүсье.