Мэргэшсэн инженерийн сургалтын танилцуулга

Автомашины ашиглалт засвар үйлчилгээний чиглэлээр Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалтанд хамрагдсан инженерүүдийн мэдээлэл татаж авах