Стандарт зөрчсөн тээврийг өөгшүүлээд байх уу !!!

Стандарт зөрчсөн тээврийг өөгшүүлээд байх уу !!!
Хяналт тавьж хариуцдаг байгууллага байна уу ???