Монгол тээвэрчдийн тээвэрлэлт гүйцэтгэдэг зарим улсын өвлийн улиралын нэмэлт шаардлага