Тээвэрлэгчдийн анхааралд!

БНЛитУ-г дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт гүйцэтгэхэд ашиглах зөвшөөрлийн бичгийг зөвхөн барааны ангилал (CN – Combined nomenclature)-ын 1-22, 25-29, 38-51 бүлэгт  заасан ачааг тээвэрлэхэд ашиглахыг зөвшөөрсөн байна.

Зөвшөөрөгдсөн ангиллын барааны жагсаалтын кодыг харна уу!

—–oOo—–