Ачааны дагалдах бичиг /CMR/-ийг дугаарлах зөвлөмж

Ачааны дагалдах бичиг /CMR/-ийг дараах заавар, зөвлөмжийн дагуу дугаарлахыг зөвлөж байна.