ТИР-н баталгааны хэмжээний тухай шинэчлэгдсэн мэдээлэл

2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны байдлаар ТИР конвенцийг хэрэгжүүлэгч орнуудаас Австри, Тажикистан болон Узбекистан улс ТИР-н баталгааны дээд хэмжээг 100,000 евро болгож нэмсэн байна.

Дараах жагсаалтаас нэг ТИР дэвтэрт ногдох баталгааны дээд хэмжээг 100,000 евро болгосон улсын нэрсийг харна уу.

Armenia                                             1 July 2016

Austria                                                14 June 2017

Azerbaijan                                         14 July 2016

Belgium                                              1 December 2017

Bosnia and Herzegovina                    1 July 2016

Czech Republic                                14 June 2017

Finland                                               26 September 2017

France                                                14 June 2017

Germany                                            14 June 2017

Hungary                                             14 June 2017

Iran (Islamic Republic)                    1 July 2016

Italy                                                     10 July 2017

Kyrgyzstan                                        1 July 2016

Lithuania                                            15 December 2017

Luxembourg                                      1 December 2017

Netherlands                                      14 June 2017

Poland                                                8 September 2017

Romania                                            12 September 2017

Serbia                                                1 July 2016

Slovakia                                             14 June 2017

Slovenia                                             26 June 2017

Spain                                                  14 June 2017

Sweden                                              1 December 2017

Turkey                                                1 July 2017

Tajikistan                                           6 June 2017

Ukraine                                              1 July 2016 2

United Kingdom                               14 June 2017

Uzbekistan                                        1 January 2018

—–оОо—–