ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ НЭВТРҮҮЛДЭГ ОХУ-НЫ ХИЛИЙН БООМТУУД

ТИР КОНВЕНЦИЙН ХҮРЭЭНД БАРААГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ТЭЭВЭРЛЭХЭД ОХУ-НЫ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

Оросын холбооны улсын ТИР горимын тээвэрлэлт нэвтрүүлдэг гаалийн байгууллагын нэрсийн шинэчлэгдсэн жагсаалтыг ТАТАЖ авах.