Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай тушаал

Коронавируст халдварын тархалтын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Зам тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал