ТИР горимын тээвэрлэлт чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.