Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр
Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр (AETR)
Азийн автозамын сүлжээгээр олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
ОЛОН УЛСЫН ТИР КОНВЕНЦ
Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигчтээвэрлэлт.Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага
Олон улсын автотээврийн харицааны тухай Монгол улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай монгол улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Беларусь улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай Монгол улсын засгийн газар, Украин улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай Оросын Холбооны Улсын засгийн газар, монгол улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг мөрдөх тухай протокол
Oлон улсын автотээврийн харилцааны тухай монгол улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Kиргиз улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр